اخذ رای بعد از ساعت 24 غیرقانونی است/ وصول گزارشاتی از تخلفات به سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اخذ رای از هموطنان تا ساعت 24 قانونی است و بعد از آن اگر رایی اخذ شود غیر قانونی محسوب می‌شود.