اقدام عجیب دولت در فشار به صداوسیما برای اعلام پایان رای گیری پیش از ساعت 12

در حالی که وزارت کشور قول داده بود که قبل از پایان ساعت رای گیری تعرفه‌ها را به حوزه ها برساند، صداوسیما در برخی شبکه های خود زیر نویس کرد که رای گیری پایان یافته است.