اگر گزارش تخلفی به دستگاه‌های ذیربط برسد حتماً به آن رسیدگی می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه گزارش تخلفی که به دستگاهها و مراجع ذیربط برسد حتماً به آن رسیدگی می‌کنیم.