تفاوت تصاویر "رستم و حضرت ابوالفضل (ع)" در پرده‌های نقالی

یک هنرمند گفت: در پرده‌های درویشی مهمترین عنصر یعنی حضرت ابوالفضل (ع) در مرکز تابلو ترسیم می‌شود در صورتیکه در این تابلو رستم به عنوان نمادی از قهرمان شاهنامه به تصویر در آمده است.