دستگاه ثبت کد ملی رای دهندگان در شعبه اخذ رای مسجد زعیم از کار افتاد

در شعبه اخذ رای مسجد زعیم دستگاه ثبت کد ملی از کار افتاده و این کار به صورت دستی در حال انجام است.