میزان مشارکت در انتخابات به نزدیک 40 میلیون نفر رسید/ این آمار نهایی نیست

میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نزدیک 40 میلیون نفر رسیده اما این آمار کامل نیست.