نحوه بررسی مدارک در شعب ثابت و سیار فرقی ندارد/ سن قانونی برای اخذ رای 18 سال تمام است

نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد .