نحوه بررسی مدارک در شعب ثابت و سیار فرقی ندارد

اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور تأکید کرد که اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد.